Новинки изданий

Апіок, Т. У. Мастацкая культура Беларусі ў XIII – першай палове XVI ст. у кантэксце заходнееўрапейскай культуры

УДК 008(476)‘‘12/15’’(075.8)

Апіок, Т. У. Мастацкая культура Беларусі ў XIII – першай палове XVI ст. у кантэксце заходнееўрапейскай культуры : вучэб.-метад. мат-лы і рэкаменд. да семінарскіх заняткаў / Т. У. Апіок. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2018. — 36 с.

ISBN 978-985-568-464-1

Вучэбна-метадычныя матэрыялы і рэкамендацыі да семінарскіх заняткаў для студэнтаў другой ступені атрымання адукацыі (магістратура) гісторыка-філалагічнага факультэта складзены ў адпаведнасці з пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (24.08.2012 г., № 108) і вучэбным планам па спецыяльнасці 1-21 80 16 Айчынная гісторыя і прызначаны аблегчыць засваенне вучэбнага матэрыялу на семінарскіх занятках і ў працэсе самастойнай работы.

pres mo pravo n bib abit usl bel